O projektu

section-cover

Tu smo da bi:

  • Pružili tehničku pomoć javnim medijskim servisima RTS-u i RTV-u u umrežavanju njihovih radio, TV, internet stranica i društvenih mreža u integrisanu redakciju.
  • Pružili tehničku podršku radnoj grupi Ministarstva kulture i informisanja u izradi nastavničkog priručnika za celokupno preduniverzitetsko obrazovanje, radi unapređenja i razvoja medijske pismenosti.
  • Pratili korišćenje grantova Evropske unije za podršku istraživačkom novinarstvu u Srbiji
Ostati relevantan i osigurati uticaj na publiku – čini se da nikada nije bilo teže. 

Podrška RTS-u i RTV-u

Javni medijski servisi, svuda u svetu, suočavaju se sa brojnim izazovima. Jedan od njih je kako održati i/ili povećati publiku u medijskom okruženju koje karakterišu brze tehnološke promene i sve uticajniji globalni igrači. Trend okretanja od “tradicionalnih medija”, među kojima se nalaze i javni medijski servisi, posebno je primetan kod mladih. Političko i finansijsko okruženje u Srbiji samo je dodatni izazov – kako je to opisano i u Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije iz aprila 2018. godine.

Stoga će se projektna podrška RTS-u i RTV-u ogledati u sprovođenju brojnih treninga, konsultativnih sastanaka i studijskih poseta evropskim javnim medijskim servisima.

Izgradnja kapaciteta i serija profesionalnih treninga počinje u februaru 2019. i trajaće do maja 2020. godine, uključujući sledeće aktivnosti:

Pružanje tehničke pomoći javnim medijskim servisima, Radio-televiziji Srbije i Radio-televiziji Vojvodine u umrežavanju njihovih radio, TV, web stranica i društvenih mreža u integrisanu redakciju

Unapređenje korišćenja društvenih mreža u izveštavanju o tekućim događajima

Pomoć u obogaćivanju sadržaja na jezicima nacionalnih manjina.

Medijska pismenost

Projekat podržava reformu osnovnog i srednjeg obrazovanja u Srbiji pomažući Ministarstvu kulture i informisanja u razvoju medijske pismenosti u procesa obrazovanja.

Projekat pruža podršku radu Radne grupe Ministarstva kulture i informisanja sa ciljem da se obezbede ekspertize i preporuke, zasnovane na dobrim evropskim praksama u oblasti medijske pismenosti.

Priprema obuhvata izradu nastavničkog priručnika za medijsku pismenost na osnovnom i srednjem nivou obrazovanja što je jedan od strateških ciljeva medijske politike u narednom periodu.

Projekat će podržati i vodeću ulogu javnih medijskih servisa RTS-a i RTV-a u razvoju programa posvećenih promovisanju medijske pismenosti među mlađom populacijom putem kreiranja novih programskih celina sa naglaskom na interaktivnim sadržajima.

Monitoring EU medijskih grantova

Projekat će podržati Delegaciju Evropske unije u Srbiji u procesu monitoring procesa implementacije devet medijskih grantova u Srbiji koji je Delegacija EU pokrenula u aprilu 2017. godine sa budžetom od 2,3 miliona eura.

Monitoring projekata posvećen je praćenju efekata podrške medijima u vidu dugoročnih grantova medijima koji su dodeljeni za istraživačku i kreativnu medijsku produkciju u oblasti vladavine prava, zaštite životne sredine, kulturne raznolikosti, medija i digitalne pismenosti kao i procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

Novčani iznosi pojedinačnih grantova kreću se 150 i 300 hiljada evra, a predviđeni rok realizacije projekata kreće se od 24 do 48 meseci.

Sektor
  • Demokratija i ljudska prava
EuropeAid referenca
138858/DH/SER/RS
Komponente
  • Podrška RTS i RTV
  • Podrška medijskoj pismenosti
  • Praćenje korišćenja EU grantova za istraživačko novinarstvo
Grad / Region
Beograd, Novi Sad, Republika Srbija
EU donacija
697.200 €
Pregovaračko poglavlje
  • 23 - Pravosuđe i osnovna prava
Vreme implementacije
Februar 2018. - Maj 2020.
Korisnik
RTS, RTV i Ministarstvo kulture i informisanja
Implementiran od strane
ICE EEIG (International Consulting Expertise) konzorcijum u partnerstvu sa IMS